Concello de Narón
Gala Deportiva Narón 2022

Cubrir Citas

BASES DA GALA DO DEPORTE DE NARÓN

 • 1.- REQUISITOS QUE DEBE CUMPRIR CALQUERA PREMIADO/A DA GALA DO DEPORTE.
  Común a todas as categorías: para ter dereito aos nomeamentos, o período de presentación de candidaturas será do 20 de setembro ao 17 de outubro de cada ano e deberá cumprir, como mínimo, un dos seguintes requisitos:
  • a) Ser residente en Narón.
  • b) Pertencer a equipos de Narón (polo menos que esta sexa a súa 3ª tempada, excepto que proceda das escolas deportivas de base).
  • c) Por circunstancias especiais, estar fóra do Concello e que, a xuízo do club, federación ou xurado, poida ser nominado/a.

 • 2.- PREMIOS

  • 2.1.- MELLORES DEPORTISTAS POR CADA ESPECIALIDADE:
   Entregaranse dous premios:
   • 1. Mellor deportista da especialidade: farase sobre deportistas de calquera idade que cumpran os requisitos comúns a todas as categorías.
   • 2. Mellor deportista de base da especialidade: deben ter, como máximo, 17 anos durante este ano e cumprir os requisitos comúns a todas as categorías.

  • 2.2.- MENCIÓNS ESPECIAIS
   • 1. Mellor promesa: nesta mención enmarcaranse aqueles e aquelas deportistas que aínda non chegaron á súa plenitude deportiva, ben pola súa idade ou ben pola súa curta vida deportiva, pero que xa acadan resultados destacados na súa especialidade, o que fai pensar que si son capaces de progresar ao longo dos próximos anos e que se consolidarán como grandes deportistas. Ademais, deberán cumprir os requisitos comúns de todas as categorías.
   • 2. Mellor traxectoria deportiva: nesta mención enmarcaranse aqueles e aquelas deportistas que estean totalmente formados e consolidados deportivamente e que a súa transición dende as categorías de base ata a actualidade fora marcando unha traxectoria ascendente ata consolidarse como grandes deportistas. Ademais, deberán cumprir os requisitos comúns de todas as categorías.
   • 3. Mellor adestrador/a: farase sobre adestradores/as profesionais ou afeccionados de calquera idade e sexo que cumpran os requisitos comúns a todas as categorías.
   • 4. Polo traballo, dedicación deportiva e humana ao longo de moitos anos no noso concello: terase en conta o que indica a propia mención, e deberá cumprir os requisitos comúns a todas as categorías.
   • 5. Mención especial: (que non ten porque darse todos os anos): calquera mención que o xurado considere oportuna nun momento dado e non apareza especificada nos anteriores apartados.

  • 2.3.- MELLOR CLUB
   Tal e como indica o título outorgaráselle ao mellor club da presente campaña e que teña máis dun ano de antigüidade en Narón.

  • 2.4.- MELLOR DEPORTISTA DE NARÓN
   Este ou esta deportista elixirase entre os mellores deportistas da especialidade deste ano.

 • 3.- REQUISITOS PARA OS CLUBS, FEDERACIÓNS E MEMBROS DO XURADO PARA ENTREGAR OS CURRÍCULOS.

  • 3.1.- Débense entregar os currículos dentro do prazo establecido. No caso de que algún ou algunha deportista conseguise un campionato moi destacado despois do prazo de entrega (17 de outubro), e antes da reunión do xurado, deberán comunicalo ao Padroado de Deportes para que se poida ter en conta nesa reunión. O prazo máximo para a dita entrega será o 21 de outubro.
  • 3.2.- Cada club e / ou federación nomeará dous candidatos como máximo de cada especialidade.
  • 3.3.- Os méritos que se han valorar para os premios de mellor deportista de especialidade e mellor deportista de Narón faranse desde a celebración da última Gala ata a celebración da actual. Polo tanto, pídese que as persoas candidatas a mellor deportista da especialidade presenten o currículo deste último ano.
  • 3.4.- A presentación da candidatura farase no modelo que poden atopar na páxina web do Concello (www.naron.es) picando no logotipo de deportes. Unha vez cuberto e asinado o impreso deberá presentarse do seguinte xeito:
   Nas oficinas do Padroado de Deportes. (Estrada da Gándara nº 148 - Complexo Polideportivo Municipal da Gándara de 09:00 a 13:00 horas). O impreso, debidamente cuberto, virá acompañado dun CD coas fotografías dos nomeados en formato JPG (a poder ser desenvolvendo a actividade deportiva).
   E imprescindible a presentación do modelo de autorización para poder expoñer as fotografías dos e das deportistas ó longo do desenvolvemento da citada Gala do Deporte, así como nas publicacións que sobre esta Gala se realizen.
www.naron.es