Concello de Narón
Estatutos
Capítulo I Obxectivos, natureza e funcións
Capítulo II Órganos de Goberno e Administración...
Capítulo III Do persoal
Capítulo IV Dos recursos
Capítulo V Dos usuarios
Capítulo VI Normas complementarias
Capítulo VII Disolución e liquidación

DO PERSOAL

ARTIGO 16.- O Padroado disporá do persoal necesario, co número, categoría e funcións que determinará a Asemblea Xeral, e que deberá ratificar o Concello Pleno.

www.naron.es